Log in

Web-Banner1-small

What กับ Which ต่างกันอย่างไร

คำว่า What = อะไร (เอาไว้ถามถึงสิ่งของ-วัตถุจากกลุ่มของสิ่งของนั้นๆ ซึ่งไม่มีขอบเขตจำกัด

คนตอบจะตอบอะไรมาก็ได้) เช่น กระเป๋าอะไรที่คุณอยากได้ล่ะ (คนตอบก็จะตอบกระเป๋าอะไรก็ได้ที่มีอยู่ในโลกนี้ เช่นอาจตอบว่า "ฉันอยากกระเป๋าหน้าท้องเหมือนจิงโจ้อ่ะ")

What kind of vehicle do you like? (ยานพาหนะประเภทอะไรที่คุณชอบ)  --> ตอบ: I like sedans. (ฉันชอบรถเก๋ง)

คำว่า Which = อันไหน, สิ่งไหน (เอาไว้ใช้ถามถึงสิ่งของ-วัตถุ จากกลุ่มที่จำกัด จากสิ่งที่ทั้งผู้ถามและผู้ตอบรู้กันอยู่แล้วว่ากำลังคุยกันถึงสิ่งของ-วัตถุกลุ่มไหน) เช่น กระเป๋าใบไหนที่คุณอยากได้ล่ะ (ก็อาจจะหมายถึงกระเป๋าที่เรากำลังเลือกดูอยู่ในร้านค้าแห่งหนึ่ง)

Which car will you pick? (คุณจะเลือกรถคันไหน)  -->  I will pick that yellow one. (ฉันจะเลือกคันสีเหลืองคันนั้น)

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก อ. พิบูลย์ แจ้งสว่าง (Home of Naked English – ลาดพร้าว 112 และ รามคำแหง 53)

Last modified onWednesday, 04 May 2016 08:18

Log in or Sign up