Log in

Children categories

Course 1

Course 1 (0)

Course 1มี20บท (คอร์สปูพื้นฐาน, เริ่มตั้งแต่ ABC, การออกเสียงและการสะกด) ราคา 6 พันบาท (ดูได้ 2 เดือน)
1.) คอร์ส1-บทที่1: ABC+การสะกดและออกเสียงคำอย่างง่าย (20:06 นาที)
2.) คอร์ส1-บทที่2: คำควบกล้ำ+พยัญชนะต้นสองตัว ch, sh, th (31:28 นาที)
3.) คอร์ส1-บทที่3: การเปล่งเสียง [หนัก-เบา] และคำที่ลงท้ายด้วยตัว +กับ +ed (29:00 นาที)
4.) คอร์ส1-บทที่4: คำที่มีสระควบสองตัว-ตอนที่ 1/2 (20:22 นาที)
5.) คอร์ส1-บทที่5: คำที่มีสระควบสองตัว-ตอนที่ 2/2 (22:03 นาที)
6.) คอร์ส1-บทที่6: คำประเภทต่างๆ-ตอนที่ 1/5 [คำนามและสรรพนาม] (27:53 นาที)
7.) คอร์ส1-บทที่7: คำประเภทต่างๆ-ตอนที่ 2/5 [คำกริยา (Verb)] (23:11 นาที)
8.) คอร์ส1-บทที่8: คำประเภทต่างๆ-ตอนที่ 3/5 [คำวิเศษณ์-1 (Adjective)] (19:12 นาที)
9.) คอร์ส1-บทที่9: คำประเภทต่างๆ-ตอนที่ 4/5 [คำวิเศษณ์-2 (Adverb)] (22:45 นาที)
10.) คอร์ส1-บทที่10: คำประเภทต่างๆ-ตอนที่ 5/5 [คำบุพบท+สันธาน+อุทาน] (14:55 นาที)
 
11.) คอร์ส1-บทที่11: ฝึกหัดสะกดคำ+ออกเสียงให้ชัด (38:36 นาที)
12.) คอร์ส1-บทที่12: สอนให้รู้จักศัพท์ ประเภท "คำนาม" ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน [ตอน1/5] (27:25 นาที)
13.) คอร์ส1-บทที่13: สอนให้รู้จักศัพท์ ประเภท "คำนาม" ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน [ตอน2/5] (32:28 นาที)
14.) คอร์ส1-บทที่14: สอนให้รู้จักศัพท์ ประเภท "คำนาม" ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน [ตอน3/5] (25:37 นาที)
15.) คอร์ส1-บทที่15: สอนให้รู้จักศัพท์ ประเภท "คำนาม" ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน [ตอน4/5] (37:12 นาที)
16.) คอร์ส1-บทที่16: สอนให้รู้จักศัพท์ ประเภท "คำนาม" ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน [ตอน5/5] (34:58 นาที)
17.) คอร์ส1-บทที่17สอนการอ่านออกเสียงคำพ้องรูป และฝึกออกเสียงตาม (24:16 นาที)
18.) คอร์ส1-บทที่18สอนการออกเสียงให้คล่อง + ฝึกปากให้ไว (18:43 นาที)
19.) คอร์ส1-บทที่19: เทคนิคการออกเสียงคำ (กว่า 100 คำ) [สอนแบบจัดเต็ม] (1:20:48 ชม.)
20.) คอร์ส1-บทที่20: สอนเทคนิคการฟังและการฝึกหูเพื่อให้เป็นคนหูไว + สอนเทคนิคการเขียนตามคำบอก (26:42 นาที)
 
21.) คอร์ส 1-บทที่21: สรุป+เทคนิคการสะกดคำ & ออกเสียง (1:25:10 ชม.)
View items...
Course 2

Course 2 (0)

Course 2:  มี 36บท (สอนเทคนิคการคิดเป็นฝรั่ง, Grammar ที่สำคัญๆ, ปรับพื้นฐานให้แน่น) ราคา 9 พันบาท (ดูได้ 2 เดือน)

1.) คอร์ส2-บทที่1: ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ [Parts of Speech] ตอนที่ 1/4 (23:07 นาที)

2.) คอร์ส2-บทที่2: ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ [Parts of Speech] ตอนที่ 2/4 (18:27 นาที)

3.) คอร์ส2-บทที่3: ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ [Parts of Speech] ตอนที่ 3/4 (14:31 นาที)

4.) คอร์ส2-บทที่4: ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ [Parts of Speech] ตอนที่ 4/4 (19:23 นาที)

5.) คอร์ส2-บทที่5: พื้นฐานการใช้ Tense ตอนที่ 1/2 (16:26 นาที)

6.) คอร์ส2-บทที่6: พื้นฐานการใช้ Tense ตอนที่ 2/2 (17:38 นาที)

7.) คอร์ส2-บทที่7: การพูดประโยคคำถามและปฏิเสธ (17:37 นาที)

8.) คอร์ส2-บทที่8: การใช้คำว่า “ถูก-โดนกระทำ” [Passive Voice] (14:34 นาที)

9.) คอร์ส2-บทที่9: การใช้ Articles [a-an-the]; There is กับ There are; คำบอกจำนวน (16:26 นาที)

10.) คอร์ส2-บทที่10: คำกริยาช่วย เช่น will-would และ shall-should (22:45 นาที)

11.) คอร์ส2-บทที่11: การใช้ IF-Clauses [คำว่า ถ้า] และ wish (20:20 นาที)

12.) คอร์ส2-บทที่12: การใช้ Linking Verbs (8:48 นาที)

13.) คอร์ส2-บทที่13: การใช้ Participle Adjectives (21:12 นาที)

14.) คอร์ส2-บทที่14: การใช้ Verb ตัวที่2 [Infinitive] ตอนที่ 1/2 (21:00 นาที)

15.) คอร์ส2-บทที่15: การใช้ Verb ตัวที่2 [Infinitive] ตอนที่ 2/2 (20:17 นาที)

16.) คอร์ส2-บทที่16: การพูดแบบเล่าเรื่อง [Direct Speech & Indirect Speech] (18:44 นาที)

17.) คอร์ส2-บทที่17: ประโยคเชิงซ้อน [Complex Sentences] (25:58 นาที)

18.) คอร์ส2-บทที่18: การพูดเปรียบเทียบ มากกว่า-น้อยกว่า (30:41 นาที)

19.) คอร์ส2-บทที่19: การแปลงฟอร์มของคำ (23:05 นาที)

20.) คอร์ส2-บทที่20: สรุปเนื้อหาทั้งหมดและตัวอย่างการนำไปใช้จริง (24:18 นาที)

21.) คอร์ส2-บทที่21: การใช้คำบุพบท (Prepositions) ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้อง (1:33:45 ชม.)

22.) คอร์ส2-บทที่22: ฝึกพูดประโยคสำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน ทุกวัน (37:10 นาที)

23.) คอร์ส2-บทที่23: คำศัพท์ Adjectives และ Verbs ที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวัน (27:02 นาที)

24.) - 36.)  บทที่24-36: วิดีโอการสอนสดที่ละเอียดเหมือนมาเรียนจริงในห้องเรียน ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญทั้งหมด มี 12 ตอน, ความยาวตอนละ (1:05:41 ชม.), (1:42:10 ชม.), (1:01:14 ชม.), (1:04:23 ชม.), (1:31:39 ชม.), (1:30:12 ชม.), (1:06:53 ชม.), (1:31:02 ชม.), (1:47:15 ชม.), (19:19 นาที), (11:50 นาที), (21:06 นาที), (1:25:54 ชม.)

View items...
Course 3

Course 3 (0)

Course 3:  มี 24 บท (การนำไปใช้งานจริง-เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน-ประโยคสำเร็จรูป พร้อมใช้) ราคา 9 พันบาท (ดูได้ 2 เดือน)

1.) คอร์ส3-บทที่1: เทคนิค+เคล็ดลับการสร้างประโยคในการพูด+เขียน-[ละเอียดและเข้าใจง่าย]-[ตอน1/3] (44:01 นาที)
2.) คอร์ส3-บทที่2: เทคนิค+เคล็ดลับการสร้างประโยคในการพูด+เขียน-[ละเอียดและเข้าใจง่าย]-[ตอน2/3] (47:21 นาที)
3.) คอร์ส3-บทที่3: เทคนิค+เคล็ดลับการสร้างประโยคในการพูด+เขียน-[ละเอียดและเข้าใจง่าย]-[ตอน3/3] (39:55 นาที)
4.) คอร์ส3-บทที่4: การใช้ตัวเลขในเรื่องราวต่างๆ ของชีวิต (49:17 นาที)
5.) คอร์ส3-บทที่5: การใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะและสถานการณ์ (28:47 นาที)
6.) คอร์ส3-บทที่6: เหตุการณ์ต่างๆ ที่บ้านระหว่างพ่อ-แม่-ลูก (34:34 นาที)
7.) คอร์ส3-บทที่7: การขับรถและการบอกทิศทาง (31:53 นาที)
8.) คอร์ส3-บทที่8: กิจกรรมวันหยุด-สันทนาการ-การผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง (เวลาไปเที่ยวต่างประเทศ) (Immigration) (43:49 นาที)
9.) คอร์ส3-บทที่9: เหตุการณ์ที่ร้านค้า-ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบิน (38:15 นาที)
10.) คอร์ส3-บทที่10: เหตุการณ์ที่ทำงาน-คุยกับเพื่อนร่วมงาน-ศัพท์ที่เกี่ยวกับสำนักงาน (37:04 นาที)
11.) คอร์ส3-บทที่11: เมื่อต้องไปทำงานเป็นพนักงานเสิร์ฟ-ขับรถ-ร้านนวดสปา (36:47 นาที)
12.) คอร์ส3-บทที่12: อาการเจ็บป่วย-พูดกับหมอที่โรงพยาบาล-นัดพบแพทย์-ขับถ่าย-เข้าห้องน้ำ (41:45 นาที)
13.) คอร์ส3-บทที่13: สัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ (53:40 นาที)
14.) คอร์ส3-บทที่14: เทคนิคการอ่านและตีความ (เพื่อเตรียมสอบและฝึกอ่านเรื่องจริงๆ ในชีวิตประจำวัน-[ตอน1/2] (27:21 นาที)
15.) คอร์ส3-บทที่15: เทคนิคการอ่านและตีความ (เพื่อเตรียมสอบและฝึกอ่านเรื่องจริงๆ ในชีวิตประจำวัน-[ตอน2/2] (26:59 นาที)
16.) คอร์ส3-บทที่16: แบบทดสอบ-วัดพื้นฐานการคิดเป็นฝรั่ง-พร้อมเฉลยและอธิบายอย่างละเอียด (ทดสอบ Grammar) (52:00 นาที)
17.) คอร์ส3-บทที่17: (Version 1) ฝึกทักษะ+เคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงและจากการดูหนังฝรั่ง (48:38 นาที)
18.) คอร์ส3-บทที่17: (Version 2) ฝึกทักษะ+เคล็ดลับการเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงและจากการดูหนังฝรั่ง (1:12:11 ชม.)
19.) คอร์ส3-บทที่18: คำกริยา (Verb) ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน-[ตอน1/2] (38:00 นาที)
20.) คอร์ส3-บทที่19คำกริยา (Verb) ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน-[ตอน2/2] (36:30 นาที)
21.) คอร์ส3-บทที่20: การเขียนอีเมล์-จดหมาย-การส่งข้อความทาง Line-การนำเสนองาน (การทำ Presentation) เป็นภาษาอังกฤษ (1:22:45 ชม.)
22.) คอร์ส3-บทที่21: คำวิเศษณ์ (Adverb), บุพบท (Preposition) และสันธาน (Conjunction) ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน (31:33 นาที)
23.) คอร์ส3-บทที่22: บทสนทนาระหว่างคู่รัก-แฟน-สามีภรรยา-เรื่องส่วนตั๊วส่วนตัว (59:33 นาที)
24.) คอร์ส3-บทที่23: เทคนิคและวิธีการสร้างประโยคคำถามแบบ "ใช่" กับ "ไม่ใช่" (Yes-No Questions) และวิธีการตอบ (59:43 นาที)
25.) คอร์ส3-บทที่24: เทคนิคและวิธีการสร้างประโยคคำถามปลายเปิด "ที่ไหน, เมื่อไหร่, ทำไม, อย่างไร" (WH-Questions) และวิธีการตอบ (1:34:22 ชม.)
View items...
Course 4

Course 4 (0)

Course 4:  มี 24 บท (คำศัพท์ 1.700 คำ, 1,500 ประโยคตัวอย่าง – สอนออกเสียงให้ชัดและการใช้คำศัพท์สำคัญในเหตุการณ์จริง) ราคา 9 พันบาท (ดูได้ 2 เดือน)

1.) คอร์ส4-ตอนที่1: ปูพื้นฐาน & แนะนำวิธีเรียนคอร์สนี้ให้มีประสิทธิภาพ (48:37 นาที)

2.) คอร์ส4-ตอนที่2: คำนาม หมวดที่ 1 (64:13 นาที)

3.) คอร์ส4-ตอนที่3: คำนาม หมวดที่ 2 (37:34 นาที)

4.) คอร์ส4-ตอนที่4: คำนาม หมวดที่ 3 (55:47 นาที)

5.) คอร์ส4-ตอนที่5: คำนาม หมวดที่ 4 (55:23 นาที)

6.) คอร์ส4-ตอนที่6: คำนาม หมวดที่ 5 (42:45 นาที)

7.) คอร์ส4-ตอนที่7: คำนาม หมวดที่ 6 (57:20 นาที)

8.) คอร์ส4-ตอนที่8: คำนาม หมวดที่ 7 (22:37 นาที)

9.) คอร์ส4-ตอนที่9: คำนาม หมวดที่ 8 (62:56 นาที)

10.) คอร์ส4-ตอนที่10: คำนาม หมวดที่ 9 (77:35 นาที)

11.) คอร์ส4-ตอนที่11: คำนาม หมวดที่ 10 (65:41 นาที)

12.) คอร์ส4-ตอนที่12: คำนาม หมวดที่ 11 (74:05 นาที)

13.) คอร์ส4-ตอนที่13: คำนาม หมวดที่ 12 (76:06 นาที)

14.) คอร์ส4-ตอนที่14: คำสรรพนาม (18:44 นาที)

15.) คอร์ส4-ตอนที่15: คำกริยา หมวดที่ 1 (92:01 นาที)

16.) คอร์ส4-ตอนที่16: คำกริยา หมวดที่ 2 (85:57 นาที)

17.) คอร์ส4-ตอนที่17: คำกริยา หมวดที่ 3 (51:05 นาที)

18.) คอร์ส4-ตอนที่18: คำ Adjectives หมวดที่ 1 (54:47 นาที)

19.) คอร์ส4-ตอนที่19: คำ Adjectives หมวดที่ 2 (48:41 นาที)

20.) คอร์ส4-ตอนที่20: คำ Adverbs หมวดที่ 1 (66:08 นาที)

21.) คอร์ส4-ตอนที่21: คำ Adverbs หมวดที่ 2 (28:15 นาที)

22.) คอร์ส4-ตอนที่22: คำบุพบท (39:28 นาที)

23.) คอร์ส4-ตอนที่23: คำสันธาน (24:18 นาที)

24.) คอร์ส4-ตอนที่24: คำอุทาน (13:29 นาที)

View items...

Log in or Sign up