Log in

Web-Banner1-small

บทสนทนา Eng ในการส่ง LINE

บทสนทนาของคลิปวิดีโอทาง YouTube เรื่องการฝึกส่งข้อความทางไลน์คุยกับเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เช้า-เย็น เรื่องงานและเรื่องทักทายทั่วไปพร้อมคำแปลและประโยคทางเลือกอื่นๆ

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Log in or Sign up